Interieurontwerp Makelaardij
Contact

Begrippenlijst

Wanneer een aankoopmakelaar een aankooptraject begeleidt noemt met dit aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de “koper” stap voor stap mee door het koopproces. Dat begint bij een bezichtiging en eindigt bij het bezoek aan de notaris. Indien er na de overdracht nog zaken geregeld moeten worden, staat Zeeuwz uiteraard voor je klaar.

Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van het begin tot het einde.

Vroeger kocht de consument zelf een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper vaak zijn eigen makelaar mee. Dat is heel verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en behoedt hem of haar voor een hoop ellende achteraf. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning, doet onderzoek naar alle zaken die van belang zijn wat betreft de woning en bepaalt samen met de koper welke strategie het slimste is om toe te passen. Met de kennis en kunde van de makelaar,  en het feit dat deze gewend is om de onderhandelingen te voeren, heb je de kosten van de aankoopmakelaar al meteen terugverdient (en waarschijnlijk nog veel meer ook).

Het kapitaal dat je opgebouwd hebt in het beleggingsdeel van je beleggingshypotheek en dat je uitgekeerd krijgt op het moment dat je je beleggingshypotheek beëindigt, noemt men afkoopwaarde. Het is ook de uitkering die je krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt je gebruiken om (een deel van) jouw hypotheek af te lossen.

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen aflossing betaald, maar alleen rente. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terugbetaald.

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte inschrijven bij het Kadaster, ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaatsvindt krijgen kopers, verkopers, verkoop- en aankoopmakelaar een conceptakte van levering ter controle door de notaris toegestuurd.

Een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

Kort gezegd: Een zelfstandige woning in een groot (groter) gebouw zoals een flat. Het gebouw bestaat meestal uit meerdere lagen maar dat hoeft niet. Er bestaan ook appartementen die naast elkaar zijn gelegen. Wanneer zo’n gebouw wordt gebouwd moet het worden gesplitst. Iedere wooneenheid krijgt daarmee een eigen kadastraal en huisnummer. Wanneer één appartement over meerdere woonlagen beschikt spreken we van een maisonette. Dat is dus een huis met meerdere verdiepingen binnen een groter gebouw. Een éénkamer unit noemt men vaak een studio. Eigenlijk ben je als koper gedeeltelijk eigenaar van de het gezamenlijke gebouw. Aan ieder behoort een gezamenlijk deel zoals de entree, het trappenhuis, de lift e.d. Iedere eigenaar heeft een exclusief alleenrecht een gedeelte te mogen bewonen of gebruiken.

Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw. Het appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens is niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren hebben samen alle stemmen om voor- of tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats. Het is niet verplicht om de vergadering(en) bij te wonen maar zeker aan te raden.

Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Het komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985 verkocht). Soms is deze stof lastig te herkennen en moet er een onderzoek plaats vinden om de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen aan te tonen. Vanaf 1993 is de verwerking asbestmateriaal verboden en zijn in de fabrieken bijvoorbeeld asbesthoudende golfplaten vervangen door asbestvrije golfplaten.

Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

Een garantie van een Nederlandse bank dat de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen voor het bedrag dat overeengekomen is. Dit is meestal 10 % van de koopsom.

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze gaat in om 0.00 uur op de dag dat zowel de koper als de verkoper de akte heeft ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Bij een huis kopen komt veel kijken. Als er gebreken zijn die tijdens de eindinspectie van het huis aan het licht komen, of er wordt op andere wijze niet voldaan aan de afspraken,  dan kan in overleg met beide partijen en de notaris besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd aan verkoper totdat het geschil is opgelost.

Een verzekering die elke betrouwbare makelaar heeft afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid voor vermogensschade bij derden die rechtstreeks voortvloeit uit fouten die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep. Uiteraard heeft ook Zeeuwz Makelaardij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een door de gemeenteraad vastgesteld inrichtingsprogramma voor een bepaald gebied. Hierin staat o.a. welke bestemming een bepaald perceel heeft en eventueel hoe bepaalde grond en de opstallen die erop staan moeten worden gebruikt. Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

De verbeelding en regels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming een perceel heeft. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit enz.

Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw of appartementencomplex, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief.

Je bent bijvoorbeeld eigenaar van een onroerende zaak maar iemand anders heeft daarop een beperkt zakelijk recht. Dit kan bijvoorbeeld met de grond en een opstal.

Bijvoorbeeld: De één is eigenaar van de grond terwijl de ander eigenaar is van de woning. Een huis kan zijn gesplitst in 2 delen. Namelijk de grond en de opstal. Koper 1 koopt de grond en koper 2 koopt de opstal om in te gaan wonen.

Het bedrag dat door een partij wordt geboden op een pand. Dit kan gekoppeld zijn aan een opleveringsdatum, eventueel over te nemen roerende zaken en overige voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud en/of een bouwkundige keuring.

Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden wanneer je een hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af waarbij dat boetevrij kan. De bank beschermt zichzelf doordat op het moment van aflossen de marktrente lager kan zijn en de rentevaste periode nog niet is verstreken. Indien de rente lager zou zijn loopt de bank (rente) inkomsten mis. Als “klant” verbreek je een overeenkomst / contract en daarvoor moet je dan betalen.

Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald, dit betekent letterlijk – in bewaring geven – Ook bij een verbouwing van een bestaande woning kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden van deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen. In het taxatierapport wordt bij bestaande bouw de verbouwingspecificatie opgenomen en taxeert de taxateur de waarde vóór verbouwing en de waarde ná verbouwing.

Een bouwkundig rapport wordt door een bouwkundig inspecteur opgesteld nadat hij de woning heeft gekeurd. Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te komen. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar (onderhoudskosten op termijn).

Een bungalow is een woning bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt, valt dit type bouw ook nog onder dit begrip, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen.

Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als er aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel laten certificeren. Door gebruik te maken van de diensten van een gecertificeerd makelaar weet je zeker dat de makelaar over voldoende kennis beschikt en elk jaar bijscholing volgt om gecertificeerd, en dus up-to-date, te blijven. Uiteraard behoort Zeeuwz Makelaardij tot de gecertificeerde makelaars.

De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst of ‘opdracht tot dienstverlening’.

Een makelaar kan deeldiensten aanbieden, eigenlijk het tegenovergestelde van de full-service makelaar. Van tevoren wordt afgesproken wie welke werkzaamheden uitvoert.

Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak in de voor- en achtergevel een groot raam of ramen. Wanneer je voor het huis staat kun je door de woning heen kijken de achtertuin in. Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Dit is de rente die je werkelijk betaalt. De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente genoemd.

Het eigendomsbewijs is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

Het bedrag dat je als eigenaar van een woning in je belastingaangifte bij jouw inkomen moet optellen (een vast percentage van de WOZ-waarde).

Een eindinspectie wordt vaak gedaan wanneer de woning wordt opgeleverd. Koper, verkoper en makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie wordt bijvoorbeeld de werking van de cv-ketel en mechanische afzuiging gecontroleerd. Ook worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking gecontroleerd.

Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten. Ook kan de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is. Wanneer je wel in onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een nieuw tegenvoorstel doen. Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt bieden, ook voor de verkopers kan gelden dat ze niet verder willen zakken in prijs. Zo’n uiterste bod wordt ook wel eindvoorstel genoemd.

Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De meest bekende zijn onder andere; recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen (dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in de grond te leggen. De eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven, maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan u daarbij helpen. Een ander voorbeeld van een erfdienstbaarheid is een recht van overpad. Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Het recht om de onroerende zaak (vaak is dit de grond) van iemand anders (bijvoorbeeld de gemeente) te gebruiken tegen betaling van een canon.

De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst, ook wel genoemd; voorbehoud financiering. Dat betekent eigenlijk niets anders dan dat de koper de overeenkomst kan ontbinden indien de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek verstrekt. Indien de bank de lening niet verstrekt kan de koper een beroep doen op dit artikel en de koop ontbinden.

Over het algemeen mogen de werkelijk gemaakte kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning in mindering worden gebracht bij het aangeven van uw inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer aftrekposten. Vraag hiervoor uw hypotheekadviseur en/of belastingadviseur naar de voorwaarden.

Full-service betekent het totale pakket aan dienstverlening. Dat begint bij een waardebepaling en adviesgesprek en eindigt bij de notaris. De full-service makelaar neemt het gehele verkoop- en/of aankooptraject voor z’n rekening. U hoeft hierbij zelf m.u.v. opruimen en schoonmaken niets te doen. De makelaar ontzorgt je volledig.

 

Gemeentelijke lasten

De gemeentelijke lasten kunnen bestaan uit o.a.
•Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht;
•Onroerende-zaak belastingen (OZB);
•Rioolheffing
•Wet waardering onroerendezaakbelastingen (WOZ)

Een geschillencommissie is een orgaan waar je een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil is ontstaan tussen jouzelf en de makelaar. Deze commissie behoort geheel onafhankelijk de zaak te bekijken en met een oordeel te komen.

Men is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder curatele is gesteld. Als je een woning verkoopt of aankoopt, dan dien je handelingsbekwaam te zijn, iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

In herbouwwaarde van een woning zit het antwoord al een beetje verscholen. Dat is het bedrag wat nodig is om de woning opnieuw te bouwen. Wel op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming en afmetingen.

De vergoeding voor de diensten die een makelaar verleent. De hoogte van de vergoeding spreek je af met jouw makelaar bij de opdrachtverstrekking. Indien je als particuliere opdrachtgever (consument) een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien je als professionele opdrachtgever een opdracht verstrekt aan jouw makelaar geldt dat het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) zijn.

Dit is een Reglement waarin de regels staan vermeld waaraan een eigenaar zich moet houden. Meestal gaat het hier om een appartement of appartementsrecht. Veelal staan er zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden vermeld. Zo’n Huishoudelijk Reglement kan regelmatig worden aangepast.

Het huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker. Ook voor tijdelijke huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken die zijn gemaakt tussen huurder en verhuurder zijn vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende afspraken vastgelegd:

•Huurprijs
•Omschrijving van het gehuurde
•Gegevens huurder en verhuurder
•Onder welke voorwaarden
•Wijze van huur opzeggen
•Rechten en plichten van de huurder en verhuurder

Indien een verhuurde woning in de verkoop is gebracht, zal de huurder worden gevraagd om mee te werken aan bezichtigingen. Ook het verplicht afwezig zijn tijdens een open huis kan als voorwaarde worden opgelegd. Verhuren via de Leegstandswet is ook een optie indien de woning tijdelijk in verhuur wordt gebracht. Vergeet niet toestemming te vragen aan de geldverstrekker voordat de woning wordt verhuurd. In de hypotheekakte is vaak opgenomen dat je de woning alleen met toestemming van de geldverstrekker mag verhuren.

In dit document staan alle afspraken over de hypotheek tussen de koper en de financieringsinstelling. Het wordt uiteindelijk door de notaris aangeboden aan het kadaster en het wordt in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Een instantie die openbare registers beheert. Het geeft onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welke kadastrale aanduiding het pand heeft.

Het woord zegt het al, dat is een woning waaraan geklust moet worden. Meestal hebben we het dan niet over een woning waar alleen de badkamer of keuken van vervangen dient te worden. Vaak is het een gedateerde woning die bijvoorbeeld niet aan de huidige eisen voldoet. Er zijn allerlei verschillende kluswoningen.

Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:

•Wat is er gekocht
•Tegen welke prijs
•In welke staat
•Tegen welke voorwaarden
•Van wie is gekocht
•Wie heeft gekocht
•Wanneer wordt er geleverd

In de woningmarkt wordt gesproken over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen en in een kopersmarkt de koper. Indien er veel aanbod is en relatief weinig kopers heeft de koper het voor het zeggen. Er is in zo’n markt voldoende keuze voor een goede onderhandelingspositie van de koper.

Hieronder worden de volgende kosten verstaan:

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten voor de akte van levering
  • Kadaster kosten voor het inschrijven van de akte van levering

Makelaars- en hypotheekkosten vallen hier niet onder.

Voor het verkopen van een huis rekent de makelaar kosten, dat zijn veelal kosten die gemaakt moeten worden om de woning goed te kunnen presenteren. Ook rekent de makelaar een vergoeding voor de werkzaamheden die hij of zijn kantoor verricht. Dit noemt men courtage.

De levering van de woning is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt de onroerende zaak op naam van de koper gezet (door het tekenen van de akte van bij de notaris). De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

De leveringsakte, ook wel de akte van levering genoemd, wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

Koper(s) en verkoper(s) kunnen bij de notaris een machtiging tekenen. Het kan voorkomen dat een koper of verkoper niet aanwezig kan zijn tijdens de overdracht bij de notaris. De oplossing is van tevoren een machtiging te tekenen.

Een maisonnette is een woning in een groter gebouw. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit meerdere woonlagen.

Makelaardij is een verzamelnaam voor alles wat met makelaars en de woningmarkt te maken heeft. Van oudsher is een makelaar een beschermd beroep, dit is inmiddels afgeschaft. Makelaar is nu een vrij beroep, maar makelaars die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie moeten voldoen aan strenge toelatingseisen. Daarnaast worden ze enkele malen per jaar bijgeschoold om up-to-date te blijven qua kennis en vaardigheid.

De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaarscourtage is vaak een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

MJOP staat voor meerjaren onderhoudsplan en is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden. Tevens staan er de kosten van het onderhoud in vermeld. Hier krijg je mee te maken als je een appartement koopt. Dit rapport heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars. Vaak staat hierin het toekomstig onderhoud beschreven van bijvoorbeeld het dak, de gevels, de kozijnen en het trappenhuis. Wanneer er een meerjaren onderhoudsplan aanwezig is, is het voor de eigenaren duidelijk wanneer er onderhoud plaats vindt. Hiervoor wordt vaak maandelijks gereserveerd. Zonder reserveringen zou het kunnen gebeuren dat een dak vervangen moet worden terwijl er geen geld is. Vooral bij kleine Verenigingen van Eigenaren ontstaat wel eens het probleem dat er niet genoeg is gereserveerd voor onderhoud.

De meldingsplicht (art. 17 van het Burgerlijk Wetboek) van de verkoper houdt in dat bij (bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, hij deze direct moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar zullen hiernaar vragen. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad over zijn grond gebruik te maken. Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Als u uw woning verkoopt, is het raadzaam een vragenlijst in te vullen. Ook de koper kan de verkoper een vragenlijst voorleggen. Door deze vragenlijst correct en volledig te beantwoorden, vervult de verkoper zijn mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen.

Een monument is een ouder gebouw dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.
Onderhoud of restauratie aan zo’n object is vaak erg kostbaar. Er zijn een aantal regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken om een restauratie mee te financieren.

Een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer kan betalen. Afhankelijk van de hoogte van de koopsom, kun je een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt je in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Ook voor een nieuwbouwwoning, woningverduurzaming, een verbouwing en renovatie kun je een lening met NHG afsluiten.

NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Het geeft aan hoe een gebouw opgemeten en onderverdeelt dient te worden. Als verkopende partijen van woningen dezelfde meetmethode gebruiken geeft dit een duidelijk beeld.

Een openbaar ambtenaar, door de Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij sommige koop- en verkooptransacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een projectnotaris is aangewezen, behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris notariskosten. Je hebt altijd een notaris nodig notaris bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten.

Een serieuze koper heeft zich gemeld bij de verkopende partij en heeft een bod uit gebracht. Indien de verkoper een tegenvoorstel heeft gedaan, is er sprake van ‘in onderhandeling zijn’. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven in beginsel wel mogelijk.

Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toilet-en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

Een onderhandeling is een proces waarmee partijen streven om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaars over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen.

Van de koper wordt verwacht dat hij of zij de staat van de woning onderzoekt. Bijvoorbeeld als het gaat om kozijnen die zichtbaar verrot zijn, of scheuren in muren. De verkoper hoeft de koper daar niet uitdrukkelijk op te wijzen. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. Sommige gebreken zijn al jaren bij de verkoper bekend maar niet direct zichtbaar, dat moet altijd door de verkoper gemeld worden.

Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin je een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd en de sleutels overgedragen worden. Vaak valt de feitelijke levering samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris

De verzekering dekt in de meeste gevallen de schade aan uw huis, de opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Je bent verzekerd als je huis beschadigd raakt door iets waar je zelf niets aan kunt doen, zoals schade door brand, water of storm. Let op: Verzekeraars hebben ook uitsluitingsclausules de “zogenaamde kleine lettertjes”.

Zorg ervoor dat het duidelijk is voor welke schade je wel of niet verzekerd bent. Tip: Sluit voordat je naar de notaris gaat voor de overdracht van jouw “nieuwe” droomhuis een woonhuisverzekering af.

Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject. Denk hierbij aan het maken van een fotoreportage, het adverteren in kranten en plaatsing op Funda en andere verkoopplatforms.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij of zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.

Een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak. Voor een woning bedraagt deze momenteel 2% van de koopsom van de woning.

De overwaarde is het verschil tussen de nog af te lossen hypotheek en de opbrengst of taxatiewaarde van een woning.

Dit is een niet vrijstaand woonhuis op de bovenste verdieping van een gebouw en valt onder het begrip appartement. In de meeste gevallen is dit een luxe woning in een hogere prijsklasse.

Een portiek is vaak een ingebouwde, aan de straatzijde open ruimte. Daarin bevindt zich de ingang van een gebouw. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang. Deze wordt portiek genoemd. Vaak zijn ze rond een gemeenschappelijk trappenhuis gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd. Dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.

Promotiekosten zijn de kosten die worden gemaakt om de woning onder de aandacht te brengen. Deze bestaan voor een groot deel uit de opstartkosten om een goede presentatie te maken. Zonder een goede presentatie van de woning heeft het geen zin om te promoten. In de opstartkosten zijn ook vaak de promotiekosten verwerkt maar dat hoeft natuurlijk niet. Extra middelen om de woning onder de aandacht te brengen worden vaak doorberekend aan de verkoper.

De grond en de opstal (woning) is soms gesplitst en heeft soms twee eigenaren, de ene is eigenaar van de grond terwijl de andere eigenaar is van de opstal. De grond is dus van iemand anders, dit kan de gemeente, een investeerder of bijvoorbeeld een woningstichting zijn. Als gebruiker van de grond en eigenaar van de opstal huur je de grond voor een overeengekomen huurprijs. Deze huur wordt ook wel canon of erfpachtcanon genoemd.

Een recht van overpad is het recht dat je hebt om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heb je het recht van overpad? Dan mag je over de grond van je buren lopen of fietsen om bij jouw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’.

In de huizenmarkt en door taxateurs wordt vaak het woord referenties gebruikt. Referenties zijn vergelijkbare woningen die meestal niet veel van elkaar afwijken.

Een reservefonds is een fonds waar periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud voor bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.

Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

Misschien beter om dit ‘Lijst van zaken’ te noemen. Roerende goederen is sowieso niet goed, dit moeten dan roerende zaken zijn. Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding. De verkoper stelt meestal een Lijst van Zaken op.

Royement betekent doorhalen of beëindigen. Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. In sommige gevallen komt het voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is minder dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.

Wanneer de bank of geldverstrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.

Dit contract regelt tussen twee of meer personen de vermogensrechtelijke verhoudingen. Hierbij gaat het erom dat ze samen een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenlevingscontract – samenwonen).

Normaal gesproken krijgt de koper na het tekenen bij de notaris de sleutel van de woning. Soms komen koper en verkoper overeen dat de sleutel eerder aan de koper wordt gegeven. Koper kan dan bijvoorbeeld alvast de spullen overbrengen of kleine werkzaamheden verrichten.

Een Social Media Plan is een plan voor het delen van artikelen of in ons geval huizen. Veel makelaars delen hun aanbod koophuizen via Social Media maar vaak zit daar geen echt plan achter. Vraag de makelaar waarmee je in zee gaat of er zo’n plan wordt opgesteld.

Wat betekent precies een gebouw splitsen in appartementen? Er is sprake van splitsen als een gebouw wordt verbouwd tot meerdere zelfstandige appartementen. Die afzonderlijke appartementen krijgen hun eigen kadastrale en indexnummer. Deze appartementsrechten, zoals ze worden genoemd, kunnen afzonderlijk worden verkocht of verhuurd.

Stadsverwarming is een manier om je huis te verwarmen zonder het gebruik van gas. Soms wordt er een boiler geplaatst als warmwatervoorziening. Met stadsverwarming heb je geen

cv-ketel, maar ontvangt de woning warmte via een netwerk.

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de totale wervingskosten van een koopwoning en het maximale bedrag dat je bij een bank kunt lenen volgens de normen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening hangt af van je inkomen, je eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De starterslening is een lening waarover je in de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt. Verandert het inkomen na verloop van tijd? Dan wordt via een inkomenstoets bepaald welke rente en aflossing betaald moeten worden.

Een starterswoning is een woning of appartement voor starters op de woningmarkt. Het gaat hier vaak om jongeren die op zichzelf gaan wonen. Zo’n woning zit qua vraagprijs vaak aan de onderkant van de markt.

Een huis in de stille verkoop, wat betekent dat? Hiermee wordt bedoeld dat de verkoop van een woning een beetje stil wordt gehouden. Meestal is er geen presentatie aanwezig, wordt de woning niet gedeeld via Social Media en is er geen plaatsing op Funda.

Een taxateur taxeert de woning. Hij doet onderzoek naar divers aspecten om tot een waardeoordeel te komen. Hij zoekt naar vergelijkbaar materiaal om zijn waarde in het taxatierapport te onderbouwen. Er kunnen verschillende waardes worden gevraagd. Dat is afhankelijk van het doel van de taxatie.

Het uitbrengen van een waardeoordeel over een onroerende zaak door een daartoe bevoegd persoon. Bijvoorbeeld bij verkoop of verbouwing van een woning, voor de aanvraag van een hypotheek of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Een mondelinge deal is niet bindend, nadat de koopovereenkomst is getekend en de ter handstelling heeft plaatsgevonden, ontstaan er pas rechten en plichten.

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Wanneer een deal wordt gesloten, kan dat zijn onder voorbehoud van financiering. De koper krijgt dan een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Krijgt de koper de lening niet voor elkaar, dan kan hij of zij de overeenkomst ontbinden. Koper dient dit onderbouwd aan te tonen.

Verborgen gebreken zijn ernstige gebreken aan een woning die op het oog niet zichtbaar zijn en ook niet gemeld zijn door de verkopende partij.

De vereniging van alle mede-eigenaren van een appartementengebouw. Hiervan ben je volgens de wet automatisch lid als je eigenaar bent van een woning in het gebouw. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. Het splitsingsreglement is aangegeven welk aandeel je als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

In een verhuurdersverklaring verklaart de huidige (of vorige) verhuurder of de aanvrager aan zijn betalingsverplichtingen voldeed en wel of geen overlast heeft veroorzaakt, of door gerechtelijk vonnis is ontruimd. Met andere woorden: of de aanvrager als een goed huurder bekend staat bij vorige verhuurder(s).

Wanneer een overeenkomst voor een huis is gesloten krijgt deze woning de status “Verkocht onder voorbehoud”, Dit betekent dat de woning in principe verkocht is met uitzondering van de ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.

Ook deze term heeft het antwoord al in zich. Een verkoopplan is een plan dat wordt gemaakt om een huis te verkopen. Meestal stelt de makelaar zo’n plan op maar je kunt het ook zelf doen.

Dit is het bedrag waarvoor een koper de woning koopt.

De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers. Een markt met veel vraag en weinig aanbod.

In de volksmond gebruiken we beide termen door elkaar maar de taxateur mag deze 2 begrippen niet door elkaar halen. Kort gezegd is een hoekwoning een woning waarbij er grond beschikbaar is naast de woning. Een eindwoning heeft dat niet. Bij een eindwoning kan er bijvoorbeeld wel een klein gangetje tussen 2 blokken huizen doorlopen.

Met betrekking tot de volmacht voor aan- of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens jou de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen, want de notaris moet je handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien je voor lange tijd in het buitenland verblijft.

De koopovereenkomst, ook wel in de volksmond “voorlopig koopcontract” of “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, is zoals velen denken niet voorlopig. Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd.
De term “voorlopig” wordt zo genoemd omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde financieringsvoorbehoud, maar ook andere voorbehouden kunnen in het contract staan.

Het woord zegt het al; Dat is de prijs die iemand voor de woning vraagt! Deze prijs wordt vaak na gedegen onderzoek en op advies van de makelaar in overleg met de verkoper vastgesteld. Het is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het kan zelfs voorkomen dat een verkoper de vraagprijs verhoogt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer blijkt dat er enorm veel interesse is in een woning. Mag dat? Jazeker, een verkoper mag de prijs zowel verlagen als verhogen.

De vragenlijst is een informatielijst die door de verkopers wordt ingevuld. Laten we ervan uitgaan dat deze naar waarheid wordt ingevuld. Deel A is ter informatie van de koper en vragenlijst B is ter informatie van de notaris.

Dit houdt in dat de verkoper de kosten betaalt voor het overdragen van de woning. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper. Dit is het geval bij nieuwbouw.

Een bedrag dat gestort wordt door de koper  (bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Dit is meestal 10 % van de koopsom.

Een waardebepaling is een verklaring waarin de makelaar een verklaring over de waarde van een woning geeft. Deze bestaat meestal uit de advies vraagprijs, de verwachte opbrengst en de verwachte verkoopperiode.

Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het 2 verschillende transacties; verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.

Woonlasten zijn de kosten die gemaakt worden om te kunnen wonen. Het gaat hierbij om alle lasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektra. Ook verzekeringen en gemeentelijke lasten maken deel uit van de woonlasten. Eigenlijk alle lasten die met het wonen te maken hebben.

Waardering Onroerende Zaken, de WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen.

Een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.